KdV Kwiek | header afbeelding

Uw gegevens

Privacyverklaring KdV-Kwiek

Dit is de privacyverklaring van KdV-Kwiek gevestigd te Zuidhorn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer 4002424, hierna te noemen: “De Vereniging“.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met deze gegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stuur ons dan gerust een bericht

 

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

Hieronder ziet u de doelen waarvoor deze gegevens worden gebruikt. Klik of ‘tap’ op een doel om te zien welke persoonsgegevens we van u verzamelen (deze krijgen een groene kleur), hoelang wij deze bewaren en (indien van toepassing) wie deze gegevens eventueel van ons ontvangen.

Uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst
Grondslag: uw lidmaatschap
Bewaartermijn: gedurende uw lidmaatschap
Ontvangers: verenigingskader. Medische bijzonderheden worden door de trainster bewaard om adequaat te kunnen ingrijpen bij calamiteiten.
Voornaam, Achternaam, Adres, Geboortedatum, Telefoonnummer, E-mailadres, Medische bijzonderheden (indien van toepassing)
Administratie
Grondslag: uw lidmaatschap
Bewaartermijn: gedurende uw lidmaatschap
Ontvangers: verenigingskader. Medische bijzonderheden worden door de trainster bewaard om adequaat te kunnen ingrijpen bij calamiteiten.
Voornaam, Achternaam, Adres, Geboortedatum, Telefoonnummer, E-mailadres, Medische bijzonderheden (indien van toepassing)
Versturen digitale berichten
Grondslag: uw lidmaatschap
Bewaartermijn: gedurende uw lidmaatschap
Ontvangers: huis voor de sport, Groningen
Voornaam, Achternaam, E-mailadres,
Versturen digitale berichten aan personeel (van derden)
Grondslag: uitvoering werkgeversovereenkomst
Bewaartermijn: Zolang werknemer in dienst is
Voornaam, Achternaam, E-mailadres,
Na beëindiging lidmaatschap
Grondslag: uw toestemming
Bewaartermijn: zolang uw toestemming niet is ingetrokken
Ontvangers: de KNGU is de feitelijke beheerder van deze gegevens. Tot nu toe kunnen gegevens van oud-leden aldaar nog niet worden verwijderd
Voornaam, Achternaam, Adres, Geboortedatum, Telefoonnummer, E-mailadres, Medische bijzonderheden (indien van toepassing)

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Wanneer je je als minderjarige wilt registreren is expliciete schriftelijke toestemming van je ouder of voogd nodig.

 

Verwijzigingen naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacybeleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up to date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

Contactgegevens

Wanneer u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Herman van der Maas
E-mail: kdvkwiek@gmail.com

Klachten over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.